Panalangin sa Araw ng Alumni 2016

Araw ng Alumni 2016 MHPNHS-MAA

PANALANGIN SA ARAW NG ALUMNI 2016

ni Nicanor A. Antonio (Class 1972)

Mahal naming Panginoon, pinupuri ka namin sapagkat Ikaw ang makapangyarihan sa lahat.  Ikaw ang may control sa lahat ng nangyayari sa aming buhay – bilang indibiduwal na mamayan, bilang isang komunidad at bilang isang sambayanan.

Ikaw ay mapagmahal at tapat sa lahat ng Iyong pangako sa amin.  Ipinakita mo ang pinakamataas na antas ng pagmamahal mo sa Iyong mga nilikha nang isugo mo ang Iyong bugtong na Anak, ang aming Panginoong Hesukristo, upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan at upang maging katanggap-tanggap kami at maibalik kami sa Iyo.

Aming Panginoon, salamat po sa pagdiriwang ng Araw ng Alumni at sa paggabay ninyo sa lahat ng nagplano at nagsakatuparan ng mga dapat gawin upang mangyari ang pagtitipong ito.

Salamat po sa bumubuo ng board of trustees ng Alumni Association sa lahat ng kanilang pagsisikap upang pamunuan ang pagbalangkas ng aming “vision” at “mission” at pagtataguyod ng aming mga adhikain.

Salamat po sa bawa’t isang dumalo ngayon na kumakatawan sa iba’t-ibang batches na naging bahagi ng aming Inang Paaralan.

Higit sa lahat, salamat po sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob Ninyo sa amin sa mga nagdaang taon, sa aming mga magulang at mga guro na minarapat ninyong maging gabay namin at gayundin sa aming mga kamag-aral.

Aming Panginoon, basbasan Ninyo po ang pagtitipong ito.

Ipinapanalangin po namin na maging matagumpay kami sa pagsasakatuparan ng mga Adhikain ng Alumni, sa pamumuno ng Board of Trustees ng Alumni Association:

  • Na ipagkaloob namin ang marubdob na pagmamahal at pagmamalasakit sa Inang Paaralan.
  • Na bagamat lumilisan ang mga tagapamahala ng edukasyon, kami ay manatili tumutulong hanggang aming makakaya.
  • Na maipakilala namin sa mga susunod na henerasyon ang aming pagiging mabuting katiwala ng mga ipinagkaloob Ninyo sa amin.
  • Na sinupin at payabungin namin ang dakilang pamana ng mahigit na 100 taon ng paaralan mula nuong taong 1905.
  • Na maisakatuparan namin ang pangarap na isulong ang Inang Paaralan upang ito ay maging isang pamantasan na pandayan ng karunungan, kahusayan at integridad para sa kabataan ng Bulacan.

Panalangin po namin na bigyan ninyo kami ng karunungan, ng lakas, ng magandang kalusugan at ng sapat na panahon upang maging bahagi ng mga gawaing ito.

Nawa ay magawa po namin ito upang makalikha kami ng pagbabago sa buhay ng mga kabataan at makapagbigay ng papuri sa Inyong pangalan.

Ang lahat ng ito ay hinihiling namin at ipinagdarasal sa ngalan ni Hesukristong aming Panginoon at Tagapagligtas.

Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*